Rekisteröintilomake 2020-2021

Huom. Rekisteröintilomakkeen täyttävät vain seuraan uutena tulevat luistelijat. Kaikki jo aiemmin seurassa luistelleet tulevat saamaan kevään aikana sähköpostiinsa pyynnön päivittää rekisteritiedot ajan tasalle ja tämä toimii rekisteröitymisenä uudelle kaudelle.


 

MUODOSTELMAJAOSTON TOIMINTAPERIAATTEET

 

Lisätietoja toimintaperiaatteista saat seuran toimistolta, toimisto@etkespoo.com.

Muodostelmaluistelujoukkueiden kustannukset muodostuvat kuukausittain veloitettavista kausimaksusta, joukkuemaksusta ja seuran kautta laskutettavista joukkueen ja/tai luistelijan kuluista. Lisäksi luistelijat maksavat Espoon taitoluisteluklubin (ETK) jäsenmaksun vuosittain.

ETK  lähettää laskun huoltajan/luistelijan verkkopankkiin e-laskuna.

 

Kausimaksu

 • Kausimaksut on laskettu vuositasolla yhteissummaksi ja jaettu joukkueesta riippuen 10 - 12 tasasuuruiseen erään.
 • Kausimaksun jaksottaminen tasasuuruisiin eriin helpottaa seuran laskutusta ja auttaa kotitalouksia budjetoimaan harjoituskulut. Vaikka jonain kuukautena ei ole yhtä paljon harjoituksia kuin toisena, se ei tarkoita että kuukausittain maksettava kausimaksu muuttuisi.
 • Kausimaksuilla katetaan vakioharjoitusten jää- ja salimaksut, valmennuskulut sekä seuran hallinnointikulut. Leirit, tehopäivät, varusteet, kilpailuihin liittyvät kulut sekä joukkueen yhteiset tapahtumat laskutetaan erikseen toteutuneen kulun mukaan joko osana joukkueen joukkuemaksua tai kauttalaskutuksena.
 • ETK myöntää 10 % sisaralennuksen kausimaksusta, jos sisarukset luistelevat seuran yksinluistelu- tai muodostelmajaoston alaisissa kehitys- tai kilparyhmissä. Alennus myönnetään edullisemmasta kausimaksusta.
 • Seuran hallituksen tai muodostelmajaoston jäsenet sekä muut seuran vapaaehtoiset toimihenkilöt eivät saa palkkaa työstään eivätkä ole vapautettuja lastensa kausimaksuista.

 

Joukkuemaksu

 • Joukkuemaksulla katetaan joukkueen yhteisiä kuluja ja hankintoja. Näitä ovat mm. kisapuvut, muut varusteet, leirit, tehopäivät ja kilpailumatkat kotimaassa (ja ulkomailla).
 • Joukkuemaksun avulla myös nämä kulut pyritään jakamaan mahdollisimman tasaisesti koko kaudelle kuitenkin siten, että laskutus tapahtuu etupainoitteisesti, jotta joukkueella on tarvittavat varat käytettävissä siinä vaiheessa, kun kulut laskutetaan.
 • Joukkueen talousvastaava seuraa joukkuemaksun käyttöä ja huolehtii siitä, että joukkuemaksun käytöstä tehdään erittely viimeistään ennen kauden päättymistä luistelijakohtaisesti

 

Kauttalaskutus

 • Edellä mainittujen kuluerien lisäksi kuukausittaisella laskulla voi olla myös kauttalaskutettavia kuluja, jotka eivät sisälly kausi- tai joukkuemaksuun.
 • Joukkueet, joilla ei ole käytössä joukkuemaksua huolehtivat siitä, että kaikki joukkueen kulut laskutetaan kauttalaskutuksessa kuukausittain siten, että laskutus tapahtuu mahdollisuuksien mukaan etupainotteisesti.

 

Sairausloma

 • Sairausloman omavastuuaika on 30 pv sairaslomatodistuksen allekirjoituspäivämäärästä. Yli 30 päivän sairauden aiheuttamasta poissaolosta ei peritä kausimaksua omavastuuajan jälkeiseltä ajalta, jos luistelija toimittaa lääkäritodistuksen.
 • Takautuvia maksuvapautuksia ei pääsääntöisesti myönnetä. Saadakseen vapautuksen heti omavastuuajan päätyttyä lääkärintodistus tulee toimittaa 30 päivän sisällä sairastumisesta. Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä harjoittelukiellon alkamis- ja loppumispäivä.
 • Lääkärintodistus toimitetaan seuran toimistolle: ETK ry, Urheilupuistontie 3, 02200 Espoo tai toimisto(at)etkespoo.com. Maksuvapautus myönnetään joukkueen kausimaksusta. Maksuvapautusta ei myönnetä osittaisesta harjoittelukiellosta (esim. juoksukielto, oheisharjoittelu).

 

Lopettamisilmoitukset

 • Lopettamisilmoitukset tehdään oman vastuuvalmentajan lisäksi sähköpostitse osoitteeseen toimisto(at)etkespoo.com tai kirjeitse seuran toimistolle osoitteeseen ETK ry, Urheilupuistontie 3, 02200 Espoo.
 • Irtisanomisaika on yksi kuukausi irtisanomiskuukauden viimeisestä päivästä laskettuna.  Kausimaksuvelvoite, kuten myös oikeus käydä seuran harjoituksissa, säilyy lopettamisilmoitusta seuraavan kuukauden loppuun.
 • Luistelija sitoutuu maksamaan kaikki häneen kohdistuneet joukkuemaksulla katettavat kulut lopettaessaan kesken kauden.
 • Seura ei palauta alle 50 euron suuruisia mahdollisesti etupainotteisia kerättyjä joukkuemaksukuluja.

 

Kilpailu- ja luistelukiellot, maksusuunnitelmat

 • Muodostelmaluistelujoukkueen luistelija, jolla on kaksi tai useampi erääntynyt saatava seuralle, ei voi osallistua kilpailutoimintaan tai joukkueen harjoituksiin.
 • Taloudellisen suoritusesteen vuoksi seuran hallitus voi hyväksyä luistelijalle maksusuunnitelman.

 

Lisenssit ja vakuutukset

 • Kaikilla muodostelmaluistelujoukkueissa luistelevilla ETK:n luistelijoilla tulee olla voimassa oleva vakuutuksellinen kilpailulisenssi tai vakuutukseton kilpailulupa, joka edellyttää omaa tapaturmavakuutusta.
 • Luistelija tai hänen huoltajansa huolehtii itse lisenssin tai kilpailuluvan hankkimisesta.
 • Vakuutuksellinen kilpailulisenssi tai vakuutukseton kilpailulupa hankitaan Suomen Taitoluisteluliiton kautta (www.stll.fi)
 • Jos luistelija matkustaa joukkueensa kanssa ulkomaille, tulee hänen hankkia matkan aikana voimassa olevan matkustajavakuutus. Lisäksi seura suosittelee matkatavaravakuutuksen hankkimista.

 

Harjoituksiin ja seuran toimintaan sitoutuminen

 • Luistelija sitoutuu harjoittelemaan joukkueen harjoitusohjelman mukaisesti sekä noudattamaan valmentajien antamia ohjeita harjoitusten sekä niihin välittömästi liittyvien siirtymien aikana.  
 • Ymmärrän / ymmärrämme, että seuratoiminnassa tulee jokaisen pyrkiä osallistumaan seuran toimintaan mm. talkoolaisena mahdollisuuksien mukaan.

 

Esteettömyystodistus ja paikan vastaanottaminen joukkueessa kauden vaihtuessa

Seuran ulkopuolelta tuleva luistelija voidaan hyväksyä joukkueeseen vain ehdolla, että entinen seura antaa esteettömyystodistuksen. Esteettömyystodistuksen tulee osoittaa, että kaikki maksut edelliseen seuraan on maksettu.

Seuran sisältä uuteen kauteen ilmoittautuva luistelija voidaan hyväksyä joukkueeseen vasta sen jälkeen kun hän on suorittanut kaikki edellisen kauden maksut, mikäli luistelijalla on kauden vaihteessa maksamattomia erääntyneitä laskuja.

 

Urheilijamainen käytös ja sanktiot epäurheilijamaisen käytöksen johdosta

 • Luistelija sitoutuu noudattamaan Suomen Taitoluisteluliiton ja ISU:n sääntöjä.
 • Luistelija sitoutuu urheilijamaiseen käytökseen kaikessa joukkueen toiminnassa.
 • Valmentajalla on oikeus poistaa harjoituksista välittömästi luistelija, joka aiheuttaa itselleen tai toisille vaaraa esimerkiksi päihteiden käytön vuoksi tai jättää noudattamatta valmentajan antamia ohjeita.
 • Valmentaja voi antaa kirjallisen huomautuksen epäurheilijamaisen käytöksen johdosta. Jos sääntöjen tai ohjeiden vastainen käytös jatkuu, valmentaja voi antaa kirjallisen varoituksen. Seuran hallitus voi lopulta poistaa luistelijan joukkueesta epäurheilijamaisen käytöksen johdosta. Ennen päätöksen tekemistä luistelijalla on oikeus tulla kuulluksi. Esimerkkeinä tilanteista, jotka voivat johtaa joukkueesta poistamiseen ovat: toistuva päihteiden käyttö, joka heijastuu luistelijan harjoitteluun tai kilpailuun, kiusaaminen, vaaran aiheuttaminen sekä toistuvat perusteettomat poissaolot harjoituksista tai kilpailuista.

 

Yhteystiedot

 • Luistelijan/vanhempien yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero(t), sähköpostiosoite(et)) saa laittaa ryhmän sisäiseen jakeluun.

Rekisteröitymällä sitoudun / sitoudumme toimimaan joukkueen mukana ja huolehtimaan luistelijalle tulevista kustannuksista. Alle 18 vuotiaalta luistelijalta vaaditaan huoltajan sitoutuminen.

Espoon Taitoluisteluklubi ry:n jäsenten henkilötietojen käsittely

 •  Yhdistys käsittelee jäsenistön henkilötietoja yhdistystoiminnan ylläpitämiseksi, tapahtumien järjestämiseksi ja yhdistyslain mukaisen jäsenluettelon ylläpitämiseksi.
 •  Henkilötiedot kerätään ensisijaisesti jäseneltä itseltään.

 •  Yhdistys käsittelee vain niitä tietoja, jotka ovat tarpeellisia yhdistyksen määrittelemiä käyttötarkoituksia varten.

 •  Luistelukoululaisten henkilötietoja luovutetaan säännöllisesti Suomen Taitoluisteluliitolle, joka tarvitsee jäsentietoja lisenssejä varten. 

 •  Vain niillä yhdistyksen edustajilla, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja vastuutehtäviensä tai asemansa hoitamiseksi, on pääsy henkilötietoihin.

Rekisterinpitäjä:
Espoon Taitoluisteluklubi ry, Urheilupuistontie 3, 3 krs., 02200 Espoo
p. 045-644 88 11 tai sähköposti: toimisto@etkespoo.com

Tietojen käsittelyn tarkoitus:
Lain tarkoittama yhdistyksen jäsenluettelo ja yhdistyksen tarkoitusperien toteuttaminen.

Rekisteröityjen ryhmä ja siihen liittyvät tiedot:
Yhdistyksen jäsenet (jäsenseurat ja -järjestöt).

Kerättävät tiedot ovat:

 • Laji
 • Joukkueen/ryhmän nimi, jossa henkilö luistelee
 • Ilmoittautumisen kausi
 • Jäsenen sukunimi ja etunimi
 • Jäsenen sukupuoli
 • Luistelijan syntymäaika
 • Sportti- ID
 • Jäsenen henkilötunnus
 • Luistelijan puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Lisenssi/vakuutus
 • Lisenssin tai kilpailuluvan maksupäivä
 • Huoltajan nimi (1.)
 • Huoltajan sähköposti (1.)
 • Matkapuhelinnumero (1.)
 • Lähiosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Allergiat tms huomioitavia asioita leirejä ja kisomatkoja varten
 • Luistelutausta
 • Huoltajan nimi (2.)
 • Huoltajan puhelinnumero (2.)
 • Huoltajan sähkpostiosoite (2.)
 • Vanhemman/huoltajan osoite (jos eri kuin luistelijan)
 • Erityiset asiat (ks. lomakkeen selitys)
 • Valokuvauslupa
 • Markkinointilupa
 • Toimintaperiaatteiden ja toimintaohjeistuksen hyväksyminen

Tiedot saadaan yhdistyksen jäseniltä.

Tietojen luovuttaminen:
Tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuollelle (kuten tilitoimistollemme, rahastonhoitajalle, joukkueenjohtajalle tai Suomen Taitoluisteluliitolle). Kolmannelle osapuolelle luovutetaan ainoastaan tarpeellinen tieto asioiden hoitamiseksi.

Tiedonsaanti:
Rekisterissä olevat tiedot voi tarkastaa, päivittää ja rajoittaa niiden käyttöä, olemalla yhteydessä ETK:n toimistoon.

Tietojen poistaminen:
Jokaisella rekisterissä olevalla taholla on oikeus tulla unohdetuksi. Tällöin asiasta tulee ilmoittaa ETK:n toimistoon.

Suojaus:
Rekisteriä päivitetään yhdistyksen toimistossa, tehtävään valtuutettujen toimistotyöntekijöiden toimesta. Tiedot kerätään ja säilytetään ETK:n jäsenrekisterissä, jota ylläpidetään asianmukaisesti luotettavan palveluntarjoajan toimesta.