Seuran säännöt

Espoon Taitoluisteluklubi ry (vuosikokouksessa 27.9.2017 päivitetty säännöt)

TOIMINTASÄÄNNÖT

 

Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Espoon Taitoluisteluklubi ry, Espoo Figure Skating Club. Yhdistyksen kotipaikka on Espoon kaupunki Etelä-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu toukokuun 26.päivänä 1979 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi. Seuran toiminta-alueena on Uusimaa.

 

Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää taitoluistelua seuran toimialueella niin, että eri ikäisille luodaan mahdollisuuksia harrastaa monipuolisesti taitoluistelua edellytystensä ja tarpeidensa mukaan harrastus-, kilpa- tai huippu-urheilutasolla. 

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot, urheilun reilun pelin periaatteet ja suvaitsevaisuus. Toiminnan tavoitteena on laaja-alaisen, tasa-arvoisen, ympäristön kestävää kehitystä tukevan ja kulttuurien moninaisuutta ilmentävän liikuntakulttuurin edistäminen.

 

3§ Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksen toteuttamiseksi seura:

 1. Tarjoaa
 • luistelun perusopetusta erityisesti lapsille ja nuorille;
 • harjoitus- ja valmennustoimintaa jäällä ja oheisharjoituksissa;
 • kilpailutoimintaa;
 • näytöksiä;
 • ohjaustoimintaa;
 • kunto- ja terveysliikuntaa;
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa; ja
 • koulutustoimintaa.
 1. Osallistuu keskusteluun paikallisten viranomaisten ja muiden yhteisöjen kanssa taitoluistelu- ja liikuntakysymyksissä.
   
 2. Vaikuttaa alueellisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.
   
 3. Edistää liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukee kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.

Toimintansa tukemiseksi seura voi:

 1. Harjoittaa tarkoitukseen liittyvää julkaisutoimintaa.
 2. Välittää jäsenistölleen voittoa tavoittelematta liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita.
 3. Harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa.
 4. Järjestää huvitilaisuuksia, tavaran- ja rahankeräyksiä ja arpajaisia.
 5. Ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
 6. Omistaa tai hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, arvopapereita tai muuta omaisuutta.

 

Seuran jäsenyys

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Taitoluisteluliitto ry:een, jonka sääntöjä se jäsenyhdistyksiä velvoittavin osin noudattaa. Lisäksi seura voi kuulua muihin tarpeelliseksi katsomiin yhteisöihin.

 

Seuran jäsenet

Seuran jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kunnia- ja kannattajajäsenet.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Seuran sääntöjen lisäksi seuran jäsen sitoutuu noudattamaan Suomen Taitoluisteluliitto ry:n ja muiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsen seura on.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä 15 vuotta täyttäneen henkilön.

Seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen, eikä kunniajäseneltä peritä jäsenmaksua.

Seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniapuheenjohtajaksi seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen, eikä kunniapuheenjohtajalta peritä jäsenmaksua.

Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeushenkilön, joka tukee seuran toimintaa suorittavalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Varsinaiset jäsenet, juniorijäsenet ja kannattajajäsenet suorittavat seuran vuosikokouksen vuosittain päättämät ja kulloinkin voimassaolevat liittymis- ja jäsenmaksut. Lisäksi jäsenet suorittavat vuosittaiset kilpailu- ja näytösmaksut sekä muut mahdolliset seuran määräämät maksut.

 

Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti toimistossa jäsenasioita hoitavalle henkilölle sähköpostitse tai kirjeitse taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Irtisanomisaika on yksi kuukausi irtisanomiskuukauden viimeisestä päivästä laskettuna. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan seuralle kaikki erääntyneet ja sitoumuksiin perustuvat maksut.

 

7§ Jäsenen eronneeksi katsominen

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta 6 kuukauden ajan sen erääntymisestä lukien.

 

Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

 

8.1. Yleinen periaate

Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta yhdistyslain 14 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä tai jos tämä toimii vastoin seuran tarkoitusperiä, rikkoo seuran sääntöjä tai seuran kokouksen tai seuran hallituksen päätöksiä, jättää jäsenille määrätyt maksut maksamatta, syyllistyy antidoping-rikkomukseen tai toimii törkeästi tai toistuvasti vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen syy. Ennen erottamispäätöstä jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Erottamispäätöksestä on lähetettävä ilmoitus erotetulle jäsenelle kirjatulla kirjeellä viiden päivän kuluessa päätöksestä lukien. Erottamispäätöksestä voidaan valittaa kirjallisesti seuran hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa sen tiedoksi saamisesta.

8.2 Antidoping –rikkomukset

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n/ Suomen antidopingtoimikunta ADT:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Dopingrikkomuksia ovat mm.:

 • Kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä
 • Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys
 • Kieltäytyminen dopingtestistä
 • Dopingvalvonnan välttely ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti
 • Dopingtestin manipulointi
 • Dopingaineiden hallussapito
 • Dopingaineiden ja –menetelmien levittäminen
 • Dopingin edistäminen

Siltä osin kuin dopingrikkomus tapahtuu seuran järjestämässä kilpailussa tai harjoitustilanteessa, seuran hallituksen määräämänä seuraamuksena voi olla:

 • Kilpailutuloksen mitätöinti
 • Urheilutapahtuman tulosten hylkääminen
 • Urheilun toimintakielto
 • Kirjallinen varoitus

Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle, kansalliselle lajiliitolle ja kansainväliselle lajiliitolle.

Kansallinen lajiliitto, tai sen asemesta, tai sen lisäksi Kansainvälinen lajiliitto (ISU) voi päättää seuran jäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä alemman asteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.

 

8.3 Urheilun eettisten periaatteiden vastainen toiminta

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on mm.:

 1. Urheilulle vieraiden aineiden käyttö
 • Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen;
 • Esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena harjoituksissa, kilpailutilanteessa tai häiritsevä käyttäytyminen alkoholin vaikutuksen alaisena seuran muissa tapahtumissa; tai
 • Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin.
 1. Epäasiallinen käyttäytyminen
 • Törkeä kielenkäyttö, epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntöjen vastainen toiminta kilpailu- ja harjoitustilanteessa;
 • Kiusaaminen, kuten nimittely, uhkailu, mitätöivät eleet, perättömien tietojen levittäminen ja jättäminen ryhmän ulkopuolelle kilpailu- ja harjoitustilanteissa. Myös epäasiallinen käytös toisia kohtaan sosiaalisen median kanavissa kilpailu- ja harjoitustilanteissa sekä niiden ulkopuolella on kiusaamista.
 • Väkivalta ja/tai sukupuolinen häirintä kilpailu- ja harjoitustilanteessa tai näiden ulkopuolella;
 • Epäasiallista toimintaa on myös vaaran aiheuttaminen itselle tai toiselle.
 1. Urheiluhuijaus
 • Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
 • Tuloksista etukäteen sopiminen
 • Kilpailutapahtuman manipulointi
 1. Vedonlyönti
 • Vedonlyönti omasta kilpailusta
 1. Lahjonta
 • Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin lajiliiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään.

Seuran hallitus voi antaa seuraamuksena epäurheilijamaisesta käytöksestä varoituksen tai kilpailu- ja harjoittelukiellon, jonka kesto voi olla korkeintaan 2 kuukautta. Törkeissä tai toistuvissa tilanteissa hallitus voi päättää jäsenen erottamisesta. Ennen seuraamuksen asettamista asianosaisella on oikeus tulla kuulluksi.

Erotetulla ei ole oikeutta saada takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Seuran valmentajalla on oikeus välittömästi poistaa urheilija harjoituksista ja kilpailuista, jos on perusteltu syy epäillä, että urheilija on vaaraksi itselleen tai muille esimerkiksi päihteiden käytön johdosta. Tapahtuneesta tulee raportoida hallituksen puheenjohtajalle. 

 

9§ Seuran toimielimet

Seuran toimielimiä ovat seuran vuosikokous, hallitus sekä hallituksen alaisena tarvittava määrä toimikuntia.

 

10§ Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain vuosikokouksen, joka on pidettävä syyskuun loppuun mennessä. Seuran kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta seuran internetsivuilla tai jäsenille lähetettävällä kirjallisella kutsulla tai sähköpostilla tai seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokoukseen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

 

11§ Vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.  Avataan kokous

2.  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat

3.  Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.   Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan antama lausunto

6.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus

8. Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio

9. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, mikäli hänen sääntöjen 14§:n mukainen toimikautensa päättyy kysymyksessä olevan vuosikokouksen päättyessä

10. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle

11. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille varamiehet

12. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

13. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

15. Päätetään kokous

 

12§ Pöytäkirja

Seuran, hallituksen ja toimikuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja vähintään kahden valitun hallituksen jäsenen allekirjoitettava. Hallituksen ja, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa ja ne on jaettava jäsenille nähtäväksi.

 

13§ Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Äänestys toimitetaan suljetuin lipuin, mikäli joku äänioikeutettu sitä vaatii.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoistavuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

 

14§ Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6 (kuusi) jäsentä sekä 2 (kaksi) varajäsentä. Hallituksessa tulee olla kaikkien jaostojen edustus. Hallituksen varajäsenten tulee edustaa eri jaostoja. Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten toimikausi alkaa välittömästi sen yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen, jossa heidät on valittu tehtäväänsä ja päättyy valintaa toiseksi seuraavan vuosikokouksen päättyessä. Valittaessa ensimmäistä kertaa hallituksen jäsenet kahden vuoden toimikaudelle, tulee kuitenkin kolme (3) hallituksen jäsentä valita vain yhden vuoden toimikaudeksi. Varajäsenet valitaan tuolloin kahden vuoden toimikaudelle. Vuosittain on siten erovuorossa kolme (3) hallituksen jäsentä ja joka toinen vuosi kaksi (2) hallituksen varajäsentä. Hallitus on valittava siten, että kaikkien samaa jaostoa edustavien hallituksen jäsenten toimikausi ei pääty samanaikaisesti. Erovuoroiset jäsenet voidaan valita uudestaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä ovat osallisena.

Hallituksen tehtävänä on johtaa ja edustaa seuraa sekä hoitaa seuran asioita lain, näiden sääntöjen, seuran kokouksen päätösten sekä seuraa sitovien sääntöjen mukaisesti. Erityisesti hallituksen tulee:

 1. toteuttaa seuran vuosikokouksen päätökset
 2. johtaa seuran toimintaa ja kehittää seuran toimintaedellytyksiä ja -tapoja
 3. hoitaa seuran taloutta ja omaisuutta sekä kirjanpitoa
 4. laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten ja seurata sen toteutumista
 5. määritellä seuran maksusäännöt
 6. laatia seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
 7. kutsua koolle seuran kokoukset ja valmistella niille esitettävät asiat sekä toimeenpanna niiden päätökset
 8. puuttua sääntöjen rikkomuksiin ja ratkaista sen käsiteltäväksi jätetyt erimielisyydet
 9. valita seuran jäsenet seuran ulkopuolisiin toimielimiin ja kokouksiin
 10. kutsua kunniajäsenet ja myöntää kunnia-, ansio- ja tunnustusmerkit, jos niitä on päätetty jakaa
 11. nimittää avukseen tarpeelliset toimikunnat
 12. valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän tehtävistään ja palkkauksestaan
 13. ohjata, edistää ja valvoa taitoluistelun kehitystä alueellaan
 14. ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
 15. luovuttaa tilit tilintarkastajalle / toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen vuosikokousta

 

15§ Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on 1.4. – 31.3.

 

16§ Nimenkirjoittajat

Seuran hallitus edustaa seuraa. Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jonkun muun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Seuran hallitus voi myös antaa nimenkirjoitusoikeuden muulle henkilölle. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

 

17§ Jaostot

Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa jaostojen tekemät oikeustoimet.

 

18§ Työryhmät

Seuran hallitus voi perustaa työryhmiä. Työryhmät voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa työryhmien tekemät oikeustoimet.

 

19§ Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä seuran vuosikokouksen äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

 

20§ Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava purkautumisesta päättävän kokouksen tarkemmin määrittelemällä tavalla taitoluistelua kehittävään tarkoitukseen. Selvitysmiehinä (yksi tai useampi) toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

 

21§ Yleisiä määräyksiä

Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain määräyksiä.