Rekisteröintilomake 2020-2021

Espoon Taitoluisteluklubi ry:n jäsenten henkilötietojen käsittely

 •  Yhdistys käsittelee jäsenistön henkilötietoja yhdistystoiminnan ylläpitämiseksi, tapahtumien järjestämiseksi ja yhdistyslain mukaisen jäsenluettelon ylläpitämiseksi.
 •  Henkilötiedot kerätään ensisijaisesti jäseneltä itseltään.

 •  Yhdistys käsittelee vain niitä tietoja, jotka ovat tarpeellisia yhdistyksen määrittelemiä käyttötarkoituksia varten.

 •  Luistelukoululaisten henkilötietoja luovutetaan säännöllisesti Suomen Taitoluisteluliitolle, joka tarvitsee jäsentietoja lisenssejä varten. 

 •  Vain niillä yhdistyksen edustajilla, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja vastuutehtäviensä tai asemansa hoitamiseksi, on pääsy henkilötietoihin.

Rekisterinpitäjä:
Espoon Taitoluisteluklubi ry, Urheilupuistontie 3, 3 krs., 02200 Espoo
p. 045-644 88 11 tai sähköposti: toimisto@etkespoo.com

Tietojen käsittelyn tarkoitus:
Lain tarkoittama yhdistyksen jäsenluettelo ja yhdistyksen tarkoitusperien toteuttaminen.

Rekisteröityjen ryhmä ja siihen liittyvät tiedot:
Yhdistyksen jäsenet (jäsenseurat ja -järjestöt).

Kerättävät tiedot ovat:

 • Laji
 • Joukkueen/ryhmän nimi, jossa henkilö luistelee
 • Ilmoittautumisen kausi
 • Jäsenen sukunimi ja etunimi
 • Jäsenen sukupuoli
 • Luistelijan syntymäaika
 • Sportti- ID
 • Jäsenen henkilötunnus
 • Luistelijan puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Lisenssi/vakuutus
 • Lisenssin tai kilpailuluvan maksupäivä
 • Huoltajan nimi (1.)
 • Huoltajan sähköposti (1.)
 • Matkapuhelinnumero (1.)
 • Lähiosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Allergiat tms huomioitavia asioita leirejä ja kisomatkoja varten
 • Luistelutausta
 • Huoltajan nimi (2.)
 • Huoltajan puhelinnumero (2.)
 • Huoltajan sähkpostiosoite (2.)
 • Vanhemman/huoltajan osoite (jos eri kuin luistelijan)
 • Erityiset asiat (ks. lomakkeen selitys)
 • Valokuvauslupa
 • Markkinointilupa
 • Toimintaperiaatteiden ja toimintaohjeistuksen hyväksyminen

Tiedot saadaan yhdistyksen jäseniltä.

Tietojen luovuttaminen:
Tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuollelle (kuten tilitoimistollemme, rahastonhoitajalle tai joukkueenjohtajalle tai Suomen Taitoluisteluliitolle). Kolmannelle osapuolelle luovutetaan ainoastaan tarpeellinen tieto asioiden hoitamiseksi.

Tiedonsaanti:
Rekisterissä olevat tiedot voi tarkastaa, päivittää ja rajoittaa niiden käyttöä, olemalla yhteydessä ETK:n toimistoon.

Tietojen poistaminen:
Jokaisella rekisterissä olevalla taholla on oikeus tulla unohdetuksi. Tällöin asiasta tulee ilmoittaa ETK:n toimistoon.

Suojaus:
Rekisteriä päivitetään yhdistyksen toimistossa, tehtävään valtuutettujen toimistotyöntekijöiden toimesta. Tiedot kerätään ja säilytetään ETK:n jäsenrekisterissä, jota ylläpidetään asianmukaisesti luotettavan palveluntarjoajan toimesta.

Yksinluistelun toimintaperiaatteet

 

Kausimaksurakenteesta:

- Kausimaksut on laskettu vuositasolla yhteissummaksi ja jaettu, kilparyhmillä K6, K5, K4, K3, K2 ja K1,  12:een tasasuuruiseen erään. Alueryhmän maksut on jaettu 11:een tasasuuruiseen erään. Timanteilla ja Alueryhmällä heinäkuu on maksuton kuukausi. Eli vaikka jonain kuukautena ei olekaan yhtä paljon harjoituksia kuin toisena, se ei tarkoita että kuukausittain maksettava maksu muuttuisi. Kausimaksun jaksottaminen tasasuuruisiin eriin helpottaa laskutus- ja laskemistyötä ja auttaa kotitalouksia budjetoimaan harjoituskulut.
- Kausimaksuilla katetaan suurin osa harjoituspaikkamaksuista ja valmennuskuluista mutta osan keräämme edelleen erilaisilla talkoilla ja tapahtumilla.

- Ohjelmakoreografioista laskutetaan kulloinkin voimassa oleva luistelijan sarjasta ja ohjelman pituudesta riippuva ohjelmakorvaus. Poikkeuksena tästä ohjelmakorvaus sisältyy tinttien ja minien kausimaksuun.

- Leirit ja tehopäivät laskutetaan erikseen.

- Lajinomaista harjoittelua täydennetään vastuuvalmentajan suunnitelmien mukaisesti erikseen laskutettavilla tunneilla esimerkiksi pilateksella, henkisellä valmennuksella tai muilla erikoistuneilla.
 

- YL- jaoston jäsenet eivät saa palkkaa työstään eivätkä ole vapautettuja lastensa kausimaksuista.

- Yksinluistelujaosto pidättää oikeuden maksu- ja hintamuutoksiin.

Sairausloma:

- Maksuvapautus myönnetään vain yli kuukauden kestävistä sairauslomista. Ensimmäinen kuukausi on 
  maksullinen ja seuraavat sairauslomapäivät maksuttomia sairausloman päättymiseen saakka.
- Sairausloman todentamiseksi tarvitaan aina lääkärintodistus
- Sairauslomasta on aina ensitilassa toimitettava lääkärintodistus seuran toimistolle.
- Maksuvapautusta ei myönnetä osittaisesta harjoittelukiellosta (esim. hyppykielto).

Harjoitusohjelmaan sitoituminen:

Luistelija sitoutuu harjoittelemaan oman ryhmänsä harjoitusohjelman mukaisesti sekä noudattamaan valmentajien antamia ohjeita harjoitusten sekä niihin välittömästi liittyvien siirtymien aikana. Mikäli luistelija jättää ohjeet huomioimatta on valmentajalla oikeus poistaa hänet harjoituksesta. Tällaisessa tilanteessa valmentaja ilmoittaa luistelijan huoltajalle asiasta. Luistelija on velvollinen seuraamaan muun ryhmän harjoituksia sivussa siten että valmentaja pystyy häntä valvomaan siihen asti kunnes harjoitus päättyy tai huoltaja saapuu häntä hakemaan.

Ohjelmakoreografiat:

- Seuran valmentajien tekemät luisteluohjelmat koreografioineen ovat seuran omaisuutta. Jos luistelija siirtyy kesken kauden toiseen seuraan tai lopettaa harjoittelun seurassa, tulee luistelijan lunastaa ohjelma koreografioineen maksua vastaan itselleen. Kustannus on luistelijan yhden kuukausimaksun suuruinen / ohjelma vähennettynä siitä maksetulla ohjelmakorvauksella.

Lopetusilmoitukset:

- Lopetusilmoitukset tehdään sähköpostitse osoitteeseen toimisto@etkespoo.com tai kirjeitse seuran toimistoon viimeistään kuukautta ennen lopettamista.
- Irtisanomisaika on yksi kuukausi irtisanomiskuukauden viimeisestä päivästä laskettuna.  Kausimaksuvelvoite, kuten myös oikeus käydä seuran harjoituksissa, säilyy lopettamisilmoitusta seuraavan kuukauden loppuun.
- Peruskaudella tapahtuvissa lopettamisissa peritään luistelijan kilpailuista seuralle aiheutuneet toteutuneet kulut eli tuomarikuluosuudet, ilmoittautumismaksut ja valmentajan kilpailukulut kokonaisuudessaan. 

Kilpailumaksut:

- Pääkaupunkiseudun kilpailut: 1 ohjelma 60€, 2 ohjelmaa 80€

- Interclub-kilpailut pääkaupunkiseutu: 1 ohjelma 80€, 2 ohjelmaa 100€

- Muut kotimaan kilpailut: 1 ohjelma 80€, 2 ohjelmaa 100€

- Interclub-kilpailut muu Suomi: 1 ohjelma 100€,  2 ohjelmaa 120€

- Kilpailuun osallistumisen peruutus: Ilman lääkärintodistusta 40€, lääkärintodistuksen kanssa 15€.

- Yksinluistelujaosto pidättää oikeuden kilpailumaksujen muutoksiin. 
- Ulkomaan kilpailuista luisteija maksaa pääsääntöisesti kilpailukulut toteutuneiden kustannusten mukaisesti.
- Kilpailumaksuista on mahdollisuus saada vapautus vain asianmukaista ja ajoissa toimitettua lääkärintodistusta vastaan.

Yhteystiedot:

- Suostumme, että luistelijoiden / vanhempien yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) saa laittaa ryhmän sisäiseen jakeluun.

Sitoudumme osallistumaan ryhmän toimintaan, yksinluistelujaoksen toimintaperiaatteisiin sekä maksamaan osallistumisesta aiheutavat maksut.